Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
piątek, 30 września 2022 04:38

Statut

STATUT

FUNDACJI DOBROWSKAZ

Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja pod nazwą „DOBROWSKAZ“ zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:

Korneliusza Żegunię zwanym dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Annę Wojdygowską w Kancelarii Notarialnej w Słupsku, ul. Zamenhofa 4, w dniu 16 grudnia 2016 roku działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą fundacji jest Słupsk (województwo pomorskie).

§ 4

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

3. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji.

4. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.

5. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 5

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności polegającej na wspieraniu dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach, w szczególności poprzez:

– rozwijanie i popieranie działalności oświatowej i kulturalnej prowadzonej w oparciu o uniwersalne elementy etyki chrześcijańskiej oraz otaczanie opieką i świadczenie pomocy, zwłaszcza dzieciom i młodzieży w sytuacji społecznego zagrożenia,

– aktywowanie ruchu społecznego na rzecz zaangażowania społecznego i obywatelskiego w oparciu o wartości uniwersalne takie jak prawo do życia, pokój, tolerancja, wolność, prawdę, sprawiedliwość i miłość,

– propagowanie pozytywnych wzorców osobowych i rodzinnych,

– tworzenie płaszczyzn skutecznego współdziałania jednostek sektora pozarządowego, publicznego i prywatnego na rzecz rozwoju społeczności lokalnych, inicjowanie działań lokalnych, regionalnych i ponadregionalnych o charakterze integracyjnym, kulturalnym i sportowym,

– niesienie pomocy społecznej, przeciwdziałanie wykluczeniu oraz wyrównywanie szansy życiowych rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej,

– promowanie i wspieranie instytucji, organizacji i osób działających na rzecz jednostek, rodzin i środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

– wspieranie procesu edukacji, kształtowania i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w sferze intelektualnej, emocjonalnej i duchowej,

– doradztwo, szkolenia zawodowe i ogólnorozwojowe,

– działania opiekuńczo-wychowawcze na rzecz dzieci i młodzieży,

– działania na rzecz integracji europejskiej, poszanowania różnorodności kulturowej, rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami krajów członkowskich Unii Europejskiej i krajów stowarzyszonych z Unią Europejską,

– promocja i upowszechnianie idei wolontariatu, zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

– działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,

– rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych,

– ochrona i promocja zdrowia,

– wypoczynek dzieci i młodzieży.

§ 6

Fundacja realizuje swoje cele poprzez działalność edukacyjną, współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w ramach realizacji celów statutowych.

§ 7

1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

2. Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest Minister Pracy i Polityki Społecznej.

 

Majątek i dochody Fundacji

§ 8

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.500 (jeden tysiąc pięćset) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

2. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu oraz z dochodów uzyskanych przez Fundację na zasadach przewidzianych w niniejszym statucie.

§ 9

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą odpłatną i nieodpłatną zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:

PKD 55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania – działalność przeważająca,
PKD 55 – Zakwaterowanie,
PKD 56 – Działalność usługowa związana z wyżywieniem.
PKD 79 – Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane.
PKD 85.5 – Pozaszkolne formy edukacji.
PKD 85.6 – Działalność wspomagające edukację.
PKD 88 – Pomoc społeczna bez zakwaterowania.
PKD 90 – Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką.
PKD 93.21.Z – Organizacja i współtworzenie akcji popularyzujących aktywność fizyczna
PKD 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

§ 10

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

1. darowizn, spadków, zapisów,

2. dotacji, subwencji oraz grantów,

3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych

4. dochodów z odpłatnej działalności statutowej,

5. dochodów z własnej działalności gospodarczej,

6. dochodów z majątku fundacji

§ 11

1. Dochody pochodzące z darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

4. Zakazane jest:

– udzielanie pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do Fundatora, członków organów lub pracowników, a także osób z którymi osoby te pozostają w związku małżeńskim, wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej lub w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli (osoby bliskie),

– przekazywanie majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

– wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

– zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczy Fundator, członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

5. Odpłatna działalność statutowa polega na działalności o której mowa w § 9 za którą Fundacja    pobiera wynagrodzenie, sprzedaży towarów i usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności Fundacji.

6. Prowadzenie odpłatnej działalności statutowej nie może przekroczyć następujących warunków:

– wynagrodzenie o którym mowa w ust. 5 powyżej nie może być w odniesieniu do działalności danego rodzaju wyższe od tego, jakie wynika z kosztów tej działalności,

– przeciętne miesięczne wynagrodzenie osoby fizycznej z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu statutowej działalności odpłatnej pożytku publicznego, za okres ostatnich 3 miesięcy nie może przekroczyć trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

7. Dochody uzyskiwane z prowadzonej działalności gospodarczej przeznacza się na cele statutowe.

 

Władze Fundacji

Zarząd Fundacji

§ 12

1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Fundatora na trzyletnią kadencję.

2. W przypadku Zarządu wieloosobowego Fundator wskazuje osobę będącą Prezesem Zarządu.

3. W imieniu Fundacji, w przypadku Zarządu wieloosobowego oświadczenia woli składać może Prezes Zarządu samodzielnie oraz Członkowie Zarządu dwuosobowo.

4. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Fundatora przed upływem kadencji w drodze uchwały.

§ 13

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

b) uchwalanie regulaminów,

c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

d) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,

e) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

f)  występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.

3. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

4. Członek Zarządu Fundacji nie może być karany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Rada Fundacji

§ 14

1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.

2. Rada Fundacji składa się z 2 do 6 członków i jest wybierana na trzyletnia kadencję. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego rady, który kieruje jej pracami.

3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady powołuje swoją decyzją Rada.

4. Osoby wchodzące w skład Rady Fundacji nie mogą: jednocześnie być członkami Zarządu, pozostawać z takimi osobami w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa czy podległości służbowej, być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

5. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia swojej funkcji jedynie zwrot uzasadnionych kosztów.

§ 15

Do kompetencji Rady Fundacji należy w szczególności:

– wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji,

– ocena prawidłowości wykorzystania majątku i środków finansowych Fundacji,

– ocena rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji,

– wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd Fundacji.

 

Zmiana Statutu

§ 16

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundator samodzielnie, przy czym może się zwrócić o ich zaopiniowanie do Rady Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

 

Połączenie z inną fundacją

§ 17

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 18

W sprawach połączenia z inną Fundacją niezbędna jest jednomyślna uchwała Zarządu podjęta za zgodą Fundatora.

 

Likwidacja Fundacji

§ 19

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.

§ 20

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która wymaga zgody Fundatora.

§ 21

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone decyzją Fundatora na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

Napisz do nas!

Jeśli masz interesujący temat, który możemy poruszyć lub byłeś(aś) świadkiem ważnego zdarzenia - napisz do nas.

Nasi Darczyńcy